Smernica o ochrane osobných údajov

(ďalej „Smernica“)

Táto smernica o ochrane osobných údajov, ktorú ste si otvorili na našej webovej stránke, upravuje pravidlá a zásady pre spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosti TRIAD s.r.o., IČO: 35931141, so sídlom Brigádnická 27, 841 10 , Bratislava, Slovensko (ďalej tiež „prevádzkovateľ“ alebo „Triad“). Ďalej v texte pod pojmom Triaďák rozumieme zamestnanca a spolupracujúceho dodávateľa.

Táto smernica popisuje zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi a je teda všeobecným základom a informačným prameňom pre spracúvanie Vašich osobných údajov, vrátane stanovenia účelu spracúvania, právneho titulu spracúvania alebo obmedzenia uloženia a ďalšie dôležité otázky.

Dočítate sa tu najmä o:

 - práve na prístup k osobným údajom
 - práve na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 - práve na opravu nepresných či nesprávnych údajov
 - práve na výmaz osobných údajov
 - práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 - práve na výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba alebo pre iného správcu (právo na prenosnosť)
 - práve namietať spracúvanie osobných údajov
 - práve nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

V prípade potreby nás v súvislosti s osobnými údajmi môžete kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese osobneudaje@triad.sk.

Pokiaľ sa Vám akýmkoľvek spôsobom nepáči, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, máte taktiež právo podať sťažnosť výkonnému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

Nižšie môžete pokračovať na celé znenie pravidiel, ale poďme si najskôr objasniť niektoré základné pojmy, ktoré v smernici budeme používať:

Postupne si teraz prejdeme:  

1. kto sme, aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame?  
2. za akým účelom osobné údaje spracúvame?   
3. kto osobné údaje spracúva, komu osobné údaje odovzdávame?   
4. na základe akého právneho titulu osobné údaje spracúvame?   
5. ako dlho osobné údaje spracúvame?   
6. akými právami disponujete?   
7. uplatnenie práv voči  TRIADu ,  
8. súbory  cookies  
9. priamy marketing a profilovanie,   
10. odkazy na weby tretích strán,  
11. zabezpečenie,  
12. záver.  

  1. Kto sme, aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

V prvom rade nám dovoľte Vás uistiť, že osobné údaje spracúvame za vopred stanoveným legitímnym účelom a na základe právneho titulu v súlade s požiadavkami GDPR. 
Sme reklamná agentúra a našou prácou je propagovať výrobky a služby našich klientov, rovnako tak nás samých. Vytvárame reklamu, komunikujeme s Vami prostredníctvom e-mailov, Facebooku, aplikácií a i. (ďalej tiež „obchodná činnosť).

Vaše osobné údaje získavame rôznymi spôsobmi:

Konkrétne k tomu, aké osobné údaje môžeme spracovávať:

1. Všeobecné údaje o vašej osobe

2. Pokiaľ navštívite webovú stránku (ďalej tiež "web") alebo používate aplikácie:

3. Pokiaľ Vám poskytujeme tovar alebo služby, môžeme spracovávať:

4. Pokiaľ k nadväzovaniu kontaktov s nami alebo zisteniu informácií o našich/klientových produktoch alebo službách použijete sociálne médiá, môžeme spracúvať údaje z Vášho profilu (vrátane Vašich preferencií a komunikácie na Facebooku, Instagrame a Twitteri), údaje, ktoré zverejňujete na nástenkách, ktoré súvisia s naším/klientovým podnikaním a údaje získané prostredníctvom Vašej interakcie s nami alebo informáciami o našich/klientových produktoch a službách.

5. Pokiaľ navštívite akcie, môžeme spracúvať fotografie a videozáznamy z akcie (o tom Vás budeme tiež informovať počas priebehu akcie).

6. Pokiaľ ste uchádzači o zamestnanie, tak nám vypĺňate dotazník na webových stránkach. Ohľadom spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie viac na: triad.sk/jobs/osobneudaje. Osobné údaje, ktoré spracúvame pri uchádzačovi o zamestnanie sú najmä:

7. Pokial jste účastník castingu, kterého účelem je uzatvorenie zmluvy o umeleckom výkone, alebo obdobnej zmluvy zhromaždujeme najmä tieto údaje:

8. V sídle TRIADu na ulici Brigádnická 27, 841 10, Bratislava, Slovensko sú umiestnené kamerové systémy, ktoré zachytávajú Vašu podobu. O umiestnení kamerových záznamov budete informovaní informačnou ceduľou a piktogramami pri vstupe do priestoru, ktorý je monitorovaný.

TRIAD ako prevádzkovateľ všeobecne nespracúva osobitné kategórie osobných údajov, a pokiaľ k tomu predsa len dôjde, vždy Vás budeme informovať a k samotnému spracovaniu nedôjde, pokiaľ k tomu nebudeme mať právny titul. 

 

2. Za akým účelom osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje v TRIADe spracúvame iba na základe vopred formulovaných legitímnych účelov.

Jeden z hlavných dôvodov spracúvania Vašich osobných údajov je naša obchodná činnosť – chceme byť s Vami v kontakte, informovať Vás, ponúkať Vám služby, chceme Vás zapojiť do marketingových aktivít a súťaží, aby sme Vám predstavili produkty alebo služby.

Zároveň sa chceme zlepšovať a vyvíjať, k tomu taktiež potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje.

Ďalším nemenej podstatným dôvodom je ochrana TRIADu aj Vás.

Kvôli prehľadnosti ďalej podrobne uvádzame, prečo osobné údaje spracúvame (účel spracúvania) pri jednotlivých činnostiach:

1. Pokiaľ navštívite web alebo používate niektorú z aplikácií:

2. Pokiaľ nám poskytuje tovar alebo služby:

3. Pokiaľ Vám poskytujeme tovar alebo služby:

3. Kto osobné údaje spracováva, komu osobné údaje odovzdávame?

V rámci TRIADu s osobnými údajmi pracujú Triaďáci, ktorí sú preškolení na zaobchádzanie s osobnými údajmi a sú viazaní mlčanlivosťou. S konkrétnymi osobnými údajmi zaobchádzajú iba vybraní Triaďáci, teda tí, ktorí sú v rámci svojho zaradenia v TRIADe zodpovední sa konkrétny účel spracúvania a nikto ďalší k osobným údajom prístup nemá.

Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame žiadnemu tretiemu subjektu, bez toho, že by sme k tomu mali od Vás udelený súhlas. 

 Osobné údaje môžu byť odovzdané:

  1.  spoločnostiam skupiny TRIAD, ktoré sú spoločnosťami materskými, dcérskymi alebo sesterskými spoločnosťami správcu, čo zahŕňa najmä   našu dcérsku spoločnosť so sídlom v Česku. K odovzdaniu dochádza, pokiaľ je to v našom legitímnom záujme pre interné administratívne účely (napríklad zaistenie konzistentného a koherentného poskytovania služieb našim zákazníkom, pre firemnú stratégiu, v rámci dodržovania predpisov, vykonávania auditu a monitoringu, na výskum a vývoj a na zaistenie kvality). Vaše osobné údaje tiež môžeme zdieľať s našou skupinou, pokiaľ nám jej spoločnosti poskytujú produkty a služby, napr. systémy informačných technológií,
  2. dodávateľom a poskytovateľom služieb: vrátane on-line služieb, ktoré používame na marketingové účely (napr. analytické stroje, CRM systémy, nástroje poskytujúce možnosť e-mail marketingu, reklamné systémy a i.), dodávateľom technických služieb a podpory, poisťovateľom, poskytovateľom logistických služieb a poskytovateľom cloudových služieb, dodávateľom kamerových systémov umiestnených v priestoroch TRIADu, poskytovateľom analytických a vyhľadávacích modulov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať webovú stránku a aplikácie, osoby spracúvajúce firemné vykazovanie, účtovníctvo a celkovo obchodnú administratívu TRIADu,
  3.  iné tretie strany, ktoré poskytujú alebo prijímajú služby v súvislosti s plnením zmluvných alebo zákonných povinností TRIADu,
  4.  verejným inštitúciám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, a i.,
  5.  Vášmu zamestnávateľovi alebo pracovnej agentúre.

Ak si zhrnieme vyššie uvedené, dochádza k odovzdávaniu osobných údajov pokiaľ:

 

4. Na základ e akého právneho titulu osobné údaje spracovávame?

Právny základ používania Vašich osobných údajov sa líši účel od účelu, kedy každý účel spracúvania musí byť založený na právnom titule. Osobné údaje spracúvame najčastejšie na základe nasledujúcich právnych titulov: 

I. Uzavreli ste zmluvu s TRIADom alebo so prevádzkovateľom, ktorý nám osobné údaje odovzdal, aby sme ich ďalej spracúvali v pozícii spracúvateľa, a to vrátane dodržania podmienok používania webu alebo aplikácie, ktoré ste priali tým, že ste navštívili web alebo ste si stiahli aplikáciu a/alebo aby sme dodržali našu zmluvu o poskytovaní služieb alebo aby sme mohli získavať služby od Vás alebo Vášho zamestnávateľa. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôže plniť svoje záväzky a povinnosti z uzatvorenej zmluvy.

II. Spracovaním osobných údajov spĺňame právne povinnosti, ktoré sa na TRIAD vzťahujú na základe právnych predpisov.

III. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe oprávnených záujmov TRIADu alebo záujmov tretieho subjektu a tieto záujmy majú prednosť pred Vašimi záujmami. Za oprávnené záujmy považujeme obzvlášť:

IV. Udelili ste nám slobodný, dobrovoľný, jednoznačný, nepodmienený a informovaný súhlas, kedy:

V. Osobné údaje sme od Vás získali pre svojho klienta, ktorý je ich prevádzkovateľom a my sme v roli spracúvateľa.

 

5. Ako dlho osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu a po dobu, kedy máme právny titul na spracúvanie týchto osobných údajov.

Vezmite prosím na vedomie, že aj po odvolaní súhlasu môžeme zákonne Vaše údaje spracúvať, a to na základe právneho titulu podľa článku 4 bod I., II., alebo III a V.

V prípade, že už nie je žiaden dôvod (účel), prečo by TRAID osobné údaje spracúval a nedisponujeme žiadnym právnym titulom na spracúvanie, osobné údaje vymažeme.

Pre lepšiu predstavu uvádzame, že k vymazaniu dochádza najneskôr: 

 

6.  Akými právami disponujete?

Z GDPR subjektu údajov vyplývajú nasledujúce práva:  

  1. právo na poskytnutie základných informácií ohľadom spracúvania  – máme povinnosť Vás informovať pri získaní osobných údajov, pokiaľ ich máme priamo od Vás a v prípade, že neboli získané priamo od Vás, tak najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, prípadne v okamihu, kedy dôjde ku vzájomnej komunikácii, pokiaľ sú osobné údaje použité na účely tejto komunikácie alebo najneskôr po prvom sprístupnení, pokiaľ ich budeme sprístupňovať tretej strane,
  2. právo na prístup k osobným údajom  – na základe Vašej žiadosti máme povinnosť Vám potvrdiť, či spracúvame Vaše osobné údaje a informovať Vás podľa GDPR napr. o účele, dobe spracúvania, právach na výmaz a i. Poskytneme Vám zároveň kópiu spracúvaných osobných údajov za podmienky, že nedôjde k nepriaznivému zásahu do práv a slobôd ďalších osôb,
  3. právo na opravu  – pokiaľ máme nepresné osobné údaje, sme povinní ich na Vašu žiadosť opraviť alebo ich doplniť,
  4. právo na výmaz  – na základe Vašej žiadosti máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, obzvlášť pokiaľ:

Aj v prípade, že požiadate o výmaz, nie sme povinní osobné údaje vymazať najmä z dôvodu:

    5.  právo na obmedzenie spracovania  – sme povinní obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že:

V dobe, kedy je obmedzené spracúvanie osobných údajov, môže TRIAD tieto údaje spracúvať iba ich uložením, a to s výnimkou situácie, kedy nám dáte súhlas alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu. TRIAD Vás vopred upozorní, pokiaľ nastane situácia, že obmedzenie spracúvania bude zrušené. 

     6.  právo na prenositeľnosť údajov  – pokiaľ osobné údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe uzatvorenej zmluvy a spracovanie prebieha celkom automatizovane, môžete TRIAD požiadať o:

     7. právo vzniesť námietku  – pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, prípadne profilujeme (čo je profilovanie – čl. 9), môžete vzniesť kedykoľvek námietku proti takému spracúvaniu. My potom jednak obmedzíme spracúvanie, pokiaľ sa všetko neobjasní a pokiaľ následne nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, údaje ďalej nebudeme spracúvať. Pokiaľ údaje využívame na priamy marketing, tak bez ďalšieho prestaneme Vaše osobné údaje po vznesení Vašej námietky spracúvať. 

     8. právo na ochranu zo strany štátnych orgánov  – máte právo sa obrátiť na dozorný orgán ochrany osobných údajov – Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ , telefón: +421 /2/ 3231 3214, a to podaním sťažnosti. Popri tom máte právo na poskytnutie súdnej ochrany. Sťažnosť na dozorný úrad aj žalobu na súd môžete podať, pokiaľ si myslíte, že Vaše práva chránené GDPR boli v dôsledku spracovania zo strany TRIADu porušené.

 

7. Uplatnenie práv voči TRIADu

Svoje práva môžete voči TRIADu uplatniť predovšetkým elektornicky, a to zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@triad.sk, poštou zaslanou na adresu Brigádnická 27, 841 10, Bratislava, Slovensko. Pokiaľ nás kontaktujete elektronicky, TRIAD odpovie taktiež elektronicky, lebo šetríme lesy. Môžete nás ale požiadať o iný spôsob komunikácie.

Vaše žiadosti spracujeme a budeme na ne reagovať čo najrýchlejšie podľa kapacity a našich možností, kedy podľa GDPR musíme reagovať najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Túto lehotu môžeme v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom predĺžení Vás ale do jedného mesiaca od obdržania žiadosti spolu s uvedeným dôvodom pre zadržanie informujeme.

Pokiaľ budeme mať pochybnosti o Vašej osobe, budeme od Vás chcieť, aby ste nám poskytli ďalšie informácie nevyhnutné pre potvrdenie Vašej totožnosti. Dôvodom je ochrana Vašich údajov, teda aby nedošlo k odovzdaniu osobných údajov osobe, ktorá nie je osobou, za ktorú sa vydáva.

Žiadosti vybavujeme bezplatne, ale má to určité výnimky:

keď pokiaľ TRIAD dôjde k záveru, že nastal jeden z uvedených dôvodov, odmietneme žiadosti vyhovieť alebo Vám naúčtujeme primeraný poplatok, aby sme zaplatili administratívne náklady spojené s vybavením žiadosti.

8. Súbory cookies

Na našich internetových stránkach používame súbory „cookies“ preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory „cookies“ (v doslovnom preklade „sušienky“) sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky vytvoria vo Vašom zariadení v momente, keď na ne prídete.

Naše internetové stránky používajú ako tzv. „session cookies“, tak aj tzv. „persistent cookies“.

Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zavriete alebo krátko potom.

Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu budúcu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vypršia.

Naše internetové stránky používajú cookies, ktoré:

zlepšujú výkon internetových stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým ich návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované), 
zvyšujú funkčnosť internetových stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú pamätať si Vaše predošlé voľby. Tieto informácie však nie sú používané na Vašu identifikáciu, ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli, 
umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamom a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu, 
a umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k internetovým stránkam poskytujú v našom zastúpení.

„Cookies“ nie sú vírusy. Sú to iba textové súbory, ktoré neobsahujú žiadny program a vzhľadom k tomu sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor „cookies“ sa nemôže sám kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Váš internetový prehliadač ich však pri každej návšteve odošle internetovej stránke, ku ktorej patria a tá sa potom v internetovom prehliadači zobrazí vo Vašom nastavení.

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám.

„Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii obzvlášť populárnej či problémovej časti internetových stránok, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym užívateľom. 

Súbory „cookies“ ďalej využívame aj pre účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme prostredníctvom nich eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám internetové stránky naďalej zobrazovali vo Vami zvolenom jazyku či v určitej grafickej úprave.

Tieto internetové stránky si samozrejme môžete prezerať aj bez súborov „cookies“, je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory „cookies“, ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou „nápovied“ Vášho prehliadača.

Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie uvedeným spôsobom.

9.  Marketing a profilovanie

Marketingom v TRIADe označujeme posielanie newslettrov, ktoré obsahujú novinky z TRIADu, aktuálne otvorené pozície v TRIADe, case studies, novinky z nášho blogu a ďalšie informácie. To isté platí, pokiaľ túto činnosť vykonávame pre našich klientov.

Profilovaním sa označuje, keď automatizovane spracúvame Vaše osobné údaje a následne ich použijeme na hodnotenie niektorých Vašich aspektov, a to napríklad za účelom rozboru alebo odhadu, resp. analýzy či predvídania aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza alebo pohybu.

Spoločnosť TRIAD ako prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním.

Spoločnosť TRIAD na základe oprávneného záujmu spracúva osobné údaje za účelom marketingu.

Pokiaľ nebudete mať záujem o zasielanie marketingových obsahov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese:  osobneudaje@triad.sk .

Oproti priamemu marketingu na základe nášho legitímneho záujmu môžete rovnako kedykoľvek vzniesť námietku.

10.  Odkazy na weby tretích strán

Webové stránky, mobilné aplikácie a stránky na sociálnych médiách môžu príležitostne obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, a to vrátane partnerských sietí a spoločností našej skupiny.

Vezmite prosím na vedomie, že táto smernica je platná a vzťahuje sa iba na osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom nášho webu, aplikácií a stránok na sociálnych médiách alebo ktoré získame z externých zdrojov a že nemôžeme niesť zodpovednosť za Vaše osobné údaje, ktoré sú získavané a uchovávané tretími subjektmi.

Webové stránky tretích subjektov majú vlastné podmienky a smernice o ochrane súkromia, s ktorými by ste sa mali podrobne zoznámiť, kým na tieto webové stránky či aplikácie odošlete svoje osobné údaje.

Neprijímame akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto webov alebo podmienky a smernice týchto tretích subjektov.

 

11.  Zabezpečenie

Kladieme veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením.

Prijali sme všetky primerané preventívne opatrenia k ochrane dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení, kedy

Prístup k osobným údajom majú v TRIADe iba Triaďáci, prípadne zmluvní partneri, ktorí tieto údaje potrebujú poznať, aby ich pre nás mohli spracovať alebo pokiaľ pre nás zaisťujú administratívne zázemie. Zmluvní partneri sú zmluvne viazaní prísnymi povinnosťami zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť.

 

12.  Záver

V súvislosti so zmenou právnych predpisov a požiadavky praxe môžeme túto smernicu v budúcnosti aktualizovať a meniť. Pravidelne sa na túto stránku vracajte a kontrolujte, či nedošlo k aktualizáciám alebo zmenám našej smernice o ochrane súkromia.

 Aktuálna smernica je vždy prístupná na webovej stránke www.triad.sk/osobne-udaje/. V prípade, že by sa jednalo z nášho pohľadu, či pohľadu právnych predpisov o zásadnú zmenu, budeme Vás o tom výslovne informovať – e-mailom, či na Vás vyskočí ikonka upozorňujúca na zmenu smernice, ktorá pre Vás bude dotieravá tak dlho, dokedy sa nezoznámite s jej obsahom.

V prípade otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť na e-mail: osobneudaje@triad.sk.

Pokiaľ budete mať pochybnosti o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, budeme radi, keď sa na nás obrátite, aby sme Vaše pochybnosti mohli odstrániť a nájsť spoločné riešenie k spokojnosti Vašej, našej aj GDPR. Pokiaľ aj napriek tomu budete mať pocit, že porušujeme Vaše práva, môžete postupovať v súlade s čl. 6 bod VIII.

Ďakujeme, že ste si našli čas a zoznámili ste sa s našou smernicou ochrany osobných údajov.